PROTOCOL DE SEGURETAT PER EVITAR EL CONTAGI I CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ EN CAS DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB EL COVID 19

NORMATIVA 

Les persones hauran de prendre’s la temperatura abans de venir a fer l’activitat. Qualsevol persona que presenti una temperatura superior a 37,3º o Símptomes respiratoris sobrevinguts no podrà venir a fer l’activitat. És d'obligat compliment portar mascareta. Queden prohibides les salutacions amb contacte físic.  Caldrà mantenir la distància de seguretat que s'indiqui en cada moment. 

ABANS 
Cal conèixer l'especificat en el punt anterior (normativa), estar d'acord, ser-ne conscient i signar la declaració de conformitat abans de començar l'activitat. En cas de tenir qualsevol símptoma compatible amb la Covid 19: febre (>37,3 °C), tos, dificultat per a respirar, cansament o malestar general; cal notificar-ho a l'organització i cancel·lar temporalment la participació en l'activitat. 

INICI DE L'ACTIVITAT 
Cal seguir en tot moment les indicacions del guia / responsable de l'activitat. Mentre esperes que comenci l'activitat, cal dur la mascareta posada i mantenir la distància de seguretat de 2 m entre usuaris. 

DURANT L'ACTIVITAT 
Durant la fase inicial: Benvinguda, introducció i explicacions prèvies, escalfament,... que es desenvolupin en el punt de trobada, sempre caldrà dur la mascareta posada i mantenir la distància de seguretat de 2 m entre usuaris. Durant la part principal de l'activitat, fora del punt de trobada (és a dir, en ruta), haurem de mantenir una distància de 4 m amb el company del davant i de 2 amb el del costat sempre que sigui possible. Quan estiguem en ruta i la zona per on circulem estigui lliure d'altres persones o l'exigència física sigui més elevada, ens podrem treure la mascareta per facilitar la respiració. Tanmateix, si durant l'activitat coincidim en un punt de pas amb altres persones alienes a la nostra activitat i no podem mantenir la distància de seguretat, caldrà durant aquell impàs posar-nos la mascareta. Durant l'activitat no es pot compartir bastons, menjar, aigua... amb els altres usuaris. Cadascú ha de ser responsable de les seves pertinences. 

EN ACABAR L'ACTIVITAT 
Quan tornem al punt final de l'activitat ens haurem de tornar a posar la mascareta i mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre usuaris. Mentre fem la cloenda i ens acomiadem, caldrà dur la mascareta posada. Finalitzada l'activitat, cadascú recull el seu propi material i s'acomiada evitant el contacte físic.

INFORME DE CONSENTIMENT PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS I DE TURISME ACTIU EN LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19

El Sr./Sra._________________________, amb DNI_________________, està inscrit/a l'activitat grupal de Bany de bosc que es farà a _____________________, el dia___________________. Aquesta activitat està organitzada per Isabel Verdaguer Foz, amb DNI 33965772Q, de l’Associació Biotopnatura, inscrita des del 2017 en el registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb NIF G55311609.

Atesa la situació actual en el marc de la Covid-19, el Sr./Sra. ________________________ és conscient que s'han d'adoptar les mesures de prevenció de contagi de la malaltia i de seguretat i higiene personals pel bon desenvolupament de l'activitat. A més, manifesta que ha facilitat a l'organització tota la informació sobre el seu estat actual de salut, sobretot pel que fa a no tenir cap mena de símptoma o sospita d'estar afectat per la infecció de la Covid-19.

Hem pres totes les mesures exigibles per prevenir tota mena de problemes i contagis i així ho constata el/la client/a____________________________, de forma que ens eximeix de qualsevol mena de conseqüència que es pugui derivar de la prestació del servei, sempre que no siguin fruit de la mala praxi professional. El client és coneixedor del possible risc de contagi ja que no es pot garantir un risc nul de transmissió, tot i usar tots els mitjans de protecció disponibles.

I perquè així consti, i en prova de conformitat , signa el present document a Girona a la data de _______ de ____________ del 20____.


Nom i cognoms del client          Nom i cognoms del professional
_______________          __________________
Facebook
Instagram